Arendsiana

Olika vinjetter från den stenografiska tidningen Hermes:

Hermesvinjett 1
Hermesvinjett 2

En annons ur Hermes från 1889:

Cigarettreklam

Sista numret av Hermes:

Hermes, första sidan

Den stenografiska texten lyder sålunda:

Till våra läsare.

Den omedelbara anledningen till att tidningens ledning sett sig nödsakad till att inställa utgivandet är att finna i nedgången i prenumeranternas antal. Detta torde vara beroende på icke blott att en hel del av tidningens äldre abonnenter skattat åt förgängelsen utan även att en däremot svarande nyrekrytering ifrån ungdomens led icke ägt rum. Det är särskilt denna senare omständighet som föranlett, att ett fortsatt utgivande av tidningen icke ansett kunna ifrågakomma – åtminstone icke i hittillsvarande skick.

Det är redaktionen angeläget att framföra ett varmt tack till dem som hitintill förblivit Hermes trogna. Vi rikta även ett tack till dem som underlättat vårt arbete genom att sända in bidrag och artiklar. I detta sammanhang vända vi oss i första hand till förste stenografen i riksdagens andra [kammare], tullkontrollören Agnar Michal, vars förkortningsanvisningar och förkortningsövningar väckt mycket stort intresse hos våra läsare.

Redaktionen vänder sig sist men icke minst med ett uppriktigt tack till Hermes autograf, kassören O. J. Qwarnström i Härnösand för att han på ett synnerligen förtjänstfullt sätt med uppoffrande av tid och även pengar autograferat Hermes (följande sida:) i 14 år ävensom för det goda kamratskap, som städse präglat vårt samarbete.